Cookies and Privacy Policy

MARKETING EMPOWERED (ME)

Marketing empowered er et kommunikations- og marketing konsulenthus stiftet i 2019.

Me’s webstedsadresse er: https://www.marketingempowered.dk.

I forbindelse med driften af Me indsamles og behandles  personoplysninger med henblik på opfyldelse af de formål, der er beskrevet i denne Privatlivspolitik. Me er dataansvarlig i forhold til behandlingen af personoplysningerne til disse formål.

Hvis du har spørgsmål til denne Privatlivspolitik eller til Me’s behandling af personoplysninger, kan du rette kontakt her:

Marketing empowered
Niels Jernes Vej 10
9220 Aalborg Øst
Telefon: 3070 8309
E-mail: jj@marketingempowered.dk

 

DATASIKKERHED 

For Me er ansvarlig omgang med personoplysninger, der indsamles som led i driften, afgørende for egen forretningsmål og omdømme. I denne Privatlivspolitik gøres der rede for, hvordan dine personoplysninger indsamles og anvendes, når du er kunde, leverandør eller samarbejdspartner hos Me, samt hvordan du kan få indsigt i dine egne personoplysninger.

 

PERSONOPLYSNINGER

Personoplysninger er enhver oplysning om en identificeret eller identificerbar fysisk person. Ved en identificerbar fysisk person forstås en person, som direkte eller indirekte kan identificeres, særligt ved hjælp af en identifikator, fx et navn, et identifikationsnummer eller et eller flere elementer, der er unikke for en given persons identitet.

 

HVILKEN TYPE DATA BEHANDLER ME OM DIG OG HVORFOR?

De oplysninger, som Me indsamler om dig, vil blive anvendt til forskellige formål i forbindelse med dit kundeforhold og driften af Me. De indsamlede oplysninger kan variere, alt efter om du er kunde, leverandør eller samarbejdspartner, men generelt vil det være oplysninger vedrørende kundeadministration, leverandøradministration samt oplysninger vedrørende Me’s rettigheder og forpligtelser.

Manglende afgivelse af personoplysninger fra din side kan betyde, at Me vil være ude af stand til at opfylde sine forpligtelser i forbindelse med dit kunde- eller leverandørforhold.

Me indsamler og behandler alene almindelige personoplysninger i forbindelse med dit kunde- eller leverandørforhold hos Me.

Me vil i typisk indsamle følgende oplysninger:

Cookies: Oplysninger om den måde, hvorpå du navigerer til og på Me’s hjemmeside og de ressourcer, som du skaffer dig adgang til, information om din computer, enhed og browser herunder i nogle tilfælde din IP adresse, browser type, og anden hardware og software information. Hvis du tilgår marketingempowered.dk fra en mobilenhed kan også indsamles et unik identifikationsnummer tildelt din enhed.

Oplysninger som Me indhenter og behandler vedrørende personer, der optræder på fotos/film eller deltager i interviews: Oplysninger, som Me modtager om dig, herunder navn, alder, køn, fysiske karakteristika og billeder af dig. Det kan også være demografiske oplysninger, som du giver Me i forbindelse med deltagelse i interviews, herunder kontaktoplysninger (fornavn, mellemnavn(e), efternavn, adresse, telefonnummer og e-mailadresse), og dine svar på spørgsmål.

 

BRUG AF PERSONOPLYSNINGER

Me behandler dine personoplysninger til opfyldelse af de formål, der er anført nedenfor. Bemærk, at ikke samtlige de angivne formål, kategorier af oplysninger, modtagere af oplysninger eller typer af behandling af oplysninger gælder for dig i alle tilfælde.

Me behandler udelukkende dine personoplysninger, i det omfang det er nødvendigt i forbindelse med dit kunde-, leverandør- eller samarbejdsforhold eller i henhold til gældende ret.

Kundeadministration: Oprettelse og administration af dit kundeforhold med Me som led i driften, herunder CRM-register, fakturering, inkasso, markedsføring, statistik mv. Alle statistikker og analyser udarbejdes i anonymiseret format og indeholder derfor ikke oplysninger, der kan henføres direkte til dig som person. Me kan desuden i forbindelse med kundeadministrationen behandle oplysninger om kontaktpersoner hos kunder.

Administration af leverandør- og samarbejdsforhold: Me behandler dine personoplysninger i forbindelse med administration af leverandør- og/eller samarbejdsforhold, hvor du er leverandør eller samarbejdspartner eller er kontaktperson hos en leverandør eller en samarbejdspartner, som Me arbejder sammen med som led i, herunder CRM-register med information om kontaktpersoner hos vores leverandører og samarbejdspartnere.

Drift og vedligehold af Me’s hjemmeside: Tillvejebringelsen af onlineydelser på Me’s hjemmeside, herunder for at understøtte den løbende evaluering og forbedring af vores hjemmesiden.

Udarbejdelse af markedsføringsmateriale og markedsanalyser for Me’s kunder: Me kan behandle personoplysninger om dig hvis du er optræder på foto/film eller respondent som led i udarbejdelse af markedsføringsmateriale og markedsanalyser for Me’s kunder.

Overholdelse af gældende love og regler: Overholdelse af love og regler, som Me er underlagt i forbindelse med driften af virksomheden eller til opfyldelse af forskellige indberetnings- eller oplysningsforpligtelser som påhviler os i henhold til gældende love og regler.

Me anvender ikke dine personoplysninger til at træffe afgørelser, der alene er baseret på automatisk behandling, herunder profilering,

Me bestræber sig på at sikre, at alle personoplysninger, der behandles, er korrekte og opdaterede. Underret derfor gerne Me om eventuelle ændringer i dine forhold (fx ændring af adresseoplysninger).

 

DELING AF PERSONOPLYSNINGER

Me kan videregive og/eller overlade dine personoplysninger til andre leverandører og/eller serviceudbydere i forbindelse med den almindelige drift, fx til brug for administration af IT-systemer, analyseopgaver, markedsføringsopgaver, inkasso, revision, juridisk bistand mv.

Me kan også i nogle tilfælde i forbindelse med udarbejdelse af markedsføringsmateriale og/eller markedsanalyser videregive dine personoplysninger til vores kunder, når det er påkrævet i forbindelse med den opgave vi udfører for dem.

Me tilstræber sig i videst muligt omfang at begrænse videregivelse af personoplysninger i personhenførbart format for derved at begrænse de tilfælde, hvor der videregives oplysninger, som kan henføres til dig personligt.

Me videregiver ikke dine personoplysninger, medmindre dette er nødvendigt som led i driften af Me’s virksomhed eller for at opfylde dine behov.

Me overfører ikke dine personoplysninger til lande uden for EU/EØS.

 

DATAINTEGRITET OG -SIKKERHED

Personoplysninger opbevares ikke længere end nødvendigt for at opfylde det formål, hvortil de er indsamlet, medmindre opbevaringen er nødvendig for at opfylde nationale lovkrav, herunder lovpligtige opbevaringsperioder i forbindelse med bogføring mv.

Det er Me’s politik at beskytte personoplysninger ved at træffe tilstrækkelige tekniske og organisatoriske sikkerhedsforanstaltninger. Når der ikke længere er behov for dine personoplysninger, vil Me sikre, at de slettes på en sikkerhedsmæssigt forsvarlig måde.

 

DINE RETTIGHEDER

Du har til enhver tid ret til at gøre dine rettigheder efter den til enhver tid gældende databeskyttelseslovgivning gældende. Du kan blandt andet anmode om indsigt i de personoplysninger, som Me er i besiddelse af, samt gøre indsigelse mod behandlingen af oplysningerne. Endvidere kan du anmode om berigtigelse eller sletning af eventuelle ukorrekte oplysninger om dig selv, trække et samtykke til behandling af dine personoplysninger tilbage samt gøre din ret til dataportabilitet gældende.

Hvis du ønsker at gøre én eller flere af dine rettigheder gældende, bedes du kontakte Me på jj@marketingempowered.dk. Din anmodning vil blive behandlet i overensstemmelse med den til enhver tid gældende databeskyttelseslovgivning.

Klage over Me’s behandling af dine personoplysninger kan ske til:

Datatilsynet
Carl Jacobsens Vej 35
2500 Valby